Splošni pogoji uporabe

INFORMACIJE O IZVEDBI PROGRAMA IN OPRAVLJENIH REZERVACIJAH

Ob rezervaciji in vplacilu izbranega programa vam podajamo najpomembnejse informacije, ki so povezane z vasim nakupom:

1.   Potrditev rezervacije se lahko izvede v elektronski obliki preko spletne strani www.planica-zipline.si oziroma v pisni obliki preko elektronske poste info@planica-zipline.si. V primeru uspesne rezervacije boste na vas elektronski naslov prejeli voucher s QR kodo in racun. Na voucherju sta izpisana datum in ura izvedbe izbranega programa.

2.   Zbirno mesto udelezencev je 10 minut pred izbranim terminom vasega spusta na recepciji v glavem objektu NC Planica.

3.   V primeru zamude udelezenca/-cev upravljalec ne zagotavlja izvedbe programa isti dan, v kolikor so vsi naslednji termini v tem dnevu polno zasedeni in izvedba fizicno ni mogoca.

4.   Udelezenec/-ci programa se mora/-jo pred zacetkom programa seznaniti z osnovnimi varnostnimi pravili in pogoji uporabe. V ta namen je potrebno prebrati izjavo o Pravilih uporabe naprave Zipline Planica in na izjavi podati vse informacije, ki jih potrebuje upravljalec. Za mladoletne osebe mora izjavo izpolniti polnoletna oseba. V kolikor udelezenec/-ci ne zelijo izpolniti izjave z zahtevanimi podatki, udelezban ni mogoca.

5.   Udelezenec programa mora s seboj prinesti veljavni racun oziroma voucher s QR kodo, ki organizatorju omogoca identifikacijo o vplacanem programu. Brez ustreznega potrdila udelezba na programu ni mogoca!

PRAVILA UPORABE

Za vse udelezence Zipline Planica veljajo naslednja spodaj opisana varnostna pravila, informacije o uporabi in omejitve:

Zipline Planica je zgrajen skladno z evropskim standardom SIST EN 15567-1 in je primeren za udelezence, ki so starejsi od 10.let, v primeru tandemskega spusta pa starejsi od 6.let , ki nimajo psihicnih ali telesnih tezav z visino ali bi uporaba naprave Zipline Planica zanje ali za druge predstavljala zdravstveno ali kakrsno koli drugo nevarnost ali tveganje.

V primeru individualnega spusta veljajo naslednje omejitve: Minimalna visina udelezenega pri spustu: 140 cm Minimalna teza uporabnika z opremo (skupaj): 35 kg Maksimalna teza uporabnika z opremo (skupaj): 120 kg

Uporabniki, ki so mlajsi od 15 let, se lahko udelezijo spusta samo ob spremstvu starsev ali polnoletnih skrbnikov.

V primeru tandemskega spusta pa veljajo naslednje omejitve: Minimalna visina otroka pri uporabi otroskega pasu: 120 cm Maksimalna teza obeh uporabnikov z opremo (skupaj): 120 kg

Vsak uporabnik se mora pred spustom seznaniti z varnostnimi pravili in omejitvami, kar potrdi s podpisom izjave. Mladoletne osebe morajo s pravili uporabe seznaniti njihovi starsi ali polnoletni skrbniki, ki v njihovem imenu podpisejo izjavo.

Uporaba naprave Planica Zipline ni mogoča za:

1.         Osebe, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih kriterijev

2.         Osebe, ki so pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc, ki zmanjsujejo psiho-fizicne sposobnosti

3.         Osebe, ki imajo poskodbe hrbtenice

4.         Osebe s povisanim krvnim tlakom ali boleznimi srcno-zilnega sistema

5.         Nosecnice

6.         Osebe z epilepsijo

7.         Osebe, ki so imele operativni poseg pred manj kot 6. meseci

8.         Osebe, ki so imele operativni poseg na oceh pred manj kot 3. meseci

Gibalno ovirane uporabnike je potrebno opozoriti na moznost povzrocanja bolecin –

udelezba samo na lastno odgovornost in v spremstvu spremljevalca. Podrobna pravila uporabe naprave Planica Zipline:

1.   Pred uporabo naprave Planica Zipline se mora vsak udelezenec seznaniti s temi pravili. Pred uporabo s podpisom potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Udelezence do 15 let starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna oseba in to s svojim podpisom potrditi (potrebna je navedba imena in priimka odgovorne osebe in udelezencev ter kontaktni podatki). Udelezenec s podpisom potrjuje, da sodeluje v aktivnostih Pustolovskega parka Postojna

na lastno odgovornost.

2.   Uporaba Zipline Planica je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udelezencev. Za odgovornost druzbe Koren Sports d.o.o. in upravljavca glej tocko 7.

3.   Naprava Zipline Planica je primerna za udelezence, ki so starejsi od 10.let, v primeru tandemskega spusta pa starejsi od 6.let, ki nimajo psihofizicnih tezav, povezanih z visino in bi uporaba naprave Zipline Planica zanje ali za druge predstavljala zdravstveno ali kakrsno koli drugo nevarnost ali tveganje. Otroci pod 15. letom starosti lahko uporabljajo napravo le v spremstvu starsev ali odgovorne polnoletne osebe.

4.   Drobnih predmetov, kot so npr. nakit, mobilni telefoni, kamere, ipd., pri uporabi Zipline Planica ni dovoljeno imeti pri sebi, saj lahko predstavljajo nevarnost za udelezenca samega in druge osebe.

5.   Udelezenci z dolgimi lasmi morajo le te speti v cop z elastiko.

6.   Vsak udelezenec se mora udeleziti pojasnil varnostnih navodil, ki so sestavljene iz teoreticnega in prakticnega dela. Vsa navodila trenerja/instruktorja oz. organizatorja so zavezujoca in se jih je obvezno potrebno drzati. Pri krsitvi se lahko od udelezenca zahteva, da zapusti Zipline Planica. Pri krsitvah varnostnih navodil instruktorja oz. organizatorja, druzba Koren Sports d.o.o. oz. upravljalec ne prevzemata nobenih s tem povezanih odskodninskih zahtevkov.

7.   Uporaba naprave Zipline Planica je mogoca samo z posebno osebno varnostno opremo, ki jo zagotovi upravljalec in je sestavljena iz: varnostne celade, varnostnega pasu, drzala in predpisanega skripca. Uporaba naprave Zipline Planica je strogo prepovedana s kakrsnokoli opremo, ki ni predpisana s strani upravljalca oziroma proizvajalca naprave. Vsa osebna varnostna oprema se mora uporabljati skladno z navodili proizvajalca oziroma upravljalca in se

med uporabo ne sme odloziti ali prenesti drugim osebam.

8.   Udelezenci materialno odgovarjajo za poskodbe osebne varnostne opreme, ki bi se zgodile zaradi neustrezne in/ali malomarne uporabe ali ravnanja.

9.   Druzba Koren Sports d.o.o. oz. upravljalec Zipline Planica odgovarjata v okviru zakonskih dolocil za osebno skodo. Za materialno in premozenjsko skodo odgovarjata samo pod predpostavko hude malomarnosti organizatorja ali oseb, ki jim je zaupano vodenje.

10. Poslovodstvo si pridrzuje pravico, da od oseb, ki ne spostujejo teh pravil uporabe, zahteva, da nemudoma zapustijo Zipline Planica.

11. Poslovodstvo si pridrzuje pravico dejavnosti iz varnostno tehnicnih razlogov

(ogenj, vihar, nevihta, zled itd.) ustaviti.

12. Povracilo vstopnine ni mogoce, ce udelezenec prostovoljno zapusti Zipline

Planica.

13. Uporaba Zipline Planica pod vplivom alkohola, mamil ali drugih sredstev, ki zmanjsujejo psihofizicne sposobnosti ni dovoljena.

14. Kajenje med uporabo Zipline Planica oziroma med nosenjem varnostne opreme ni dovoljeno.

15. Uporaba Zipline Planica je izven odpiralnega casa strogo prepovedana in smrtno nevarna!

16. S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov navedenih na teh pravilih za potrebe poslovanja Zipline Planica.

17. Uporaba slikovnega in/ali video materiala za namen profesionalnega promoviranja je dovoljena samo v soglasju z upravljalcem naprave Zipline Planica in je brez njegove avtorizacije prepovedana.

SPLOSNI POGOJI POSLOVANJA IN INFORMACIJE

Organizator: KS SKUPINA, d.o.o., Pot na Bistrisko planino 10, 4290 Trzic, SI61547484, odgovorna oseba: Andraž Koren

1.         SPLOSNA DOLOCILA

Ti splosni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta KS SKUPINA d.o.o. (v nadaljevanju KS) in narocnik storitev.

Splosni pogoji veljajo le za storitve, ki jih organizira KS, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo storitev drugih organizatorjev.

V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali v posameznem programu glede katerekoli tocke teh splosnih pogojev in navodil drugace doloceno, velja navedba oz. dolocilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se steje, da je narocnik sprejel dolocila teh Splosnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu preko elektronske poste narocil in potrdil izvedbo storitev KS. Z dolocili splosnih pogojev in navodil se narocnik lahko seznani na spletni strani, kjer so posebej oznaceni in splosno dostopni.

Narocnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali je opravila nakup in placilo storitev podjetju Koren Sports d.o.o. in se nanj nanasajo ti Splosni pogoji in navodila za turisticne aranzmaje.

2.         NAROCNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA URNIKA SPUSTA Narocnik ima pravico do odpovedi storitev. V primeru, ko narocnik odpove storitev,

ima KS pravico do povracila stroskov zaradi odpovedi storitev. Visina povracila stroskov narocniku je odvisna od casa, v katerem je narocnik predlozil odpoved, ki mora biti obvezno v pisni obliki. Ce narocnik odpove storitve, je v vsakem primeru dolzan KS-u povrniti administrativne stroske v visini 5 EUR. Visina povracila stroskov odpovedi storitev je odvisna od casa pred dnevom pricetka opravljanja

storitve, v katerem je narocnik predlozil odpoved oziroma drugace odpovedal spust po napravi Planica Zipline:

    45 do 30 dni pred dnevom pricetka opravljanja storitve – 80% povracilo cene storitve

    29 do 22 dni pred dnevom pricetka opravljanja storitve – 70% povracilo cene storitve

    21 do 15 dni pred dnevom pricetka opravljanja storitve – 60% povracilo cene storitve

    14 do 8 dni pred dnevom pricetka opravljanja storitve – 50% povracilo cene storitve

    7 do en delovni dan do pricetka opravljanja storitve – 20% povracilo cene storitve

Odpoved na dan spusta ali neudelezba brez odpovedi – brez povracila cene storitve. Ob odpovedi storitve mora narocnik poslati elektronsko sporocilo na naslov info@planica-zipline.si. Za datum odpovedi se steje datum prejema elektronskega sporocila.

3.         ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

KS si v skladu z veljavno zakonodajo pridrzuje pravico do odpovedi ali spremembe izvajanja programa.

KS si pridrzuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, ce pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliscine, ki jih ni bilo mogoce pricakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za KS pa te okoliscine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, ce bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

KS lahko odpove program oziroma odstopi od programa in zahteva povrnitev skode od narocnika, ki neposredno krsi dolocbe pogodbe, ki jo je sklenil s KS, predvsem ce se ugotovi, da je narocnik namerno sporocil napacne podatke o stevilu udelezencev programa ali njihovi starosti, oziroma je med izvajanjem programa prislo do sprememb, narocnik pa o tem ni obvestil KS.

KS ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakrsnekoli visje sile med potekom programa. V teh primerih lahko udelezencem zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstojece moznosti.

V primeru, da KS odpove izvajanje storitev, ima narocnik pravico do celotnega povracila vplacane cene za naroceno storitev.

4.         OBRACUN STORITEV

Obracun storitev se izvede po obstojeci ponudbi, ki je bila potrjena s strani narocnika. Narocnik je dolzan najkasneje 48 ur pred dogodkom sporociti vsakrsno spremembo o stevilu udelezencev, ki odstopa od potrjene ponudbe in dokoncno sporociti stevilo udelezencev.

V primeru, da v programu sodeluje manjse stevilo udelezencev glede na podatke, navedene v potrjeni ponudbi, se obracun izvede v skladu s potrjeno ponudbo, narocnik pa ni upravicen do povracila stroskov, ki izhajajo iz razlike v stevilu dejanskih udelezencev. V primeru, da je udelezencev vec, kot je bilo dogovorjeno v prvotni ponudbi, pa lahko KS zaracuna dodatne stroske oziroma lahko od pogodbe odstopi, ce ne more zagotoviti ustrezne varnosti, ki izhaja iz narave predmetne aktivnosti.

5.         VELJAVNOST DARILNIH BONOV

Vsi darilni boni imajo ob izdaji doloceno vrednost in veljavnost. Veljavnost in vrednost darilnega bona sta določena in sicer vsi darilni boni z izdanim dobroimetjem veljajo 365 dni od dneva nakupa. V primeru, da posameznemu darilnemu bonu veljavnost potece se koda, ki ja zapisana na darilnem bonu avtomatsko unici in jo ni mogoče uporabiti in/ali nadomestiti z novo kodo za rezervacijo.

Veljavnost darilnemu bonu preneha tudi v naslednjih primerih:

    za veljavno izvedene rezervacije s pomocjo darilnega bona, pri katerih se udelezenci niso pojavili na zbirnem mestu za izbrani termin,

        v primeru, da se je uporabnik premislil tik pred nameravanim spustom.

V nobenem primeru pa darilnega bona ni mogoce zamenjati proti vracilu denarja.